A talajvédelmi tervek készítésének szakmai és formai feltételei, valamint követelményei megtalálhatóak a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben. A talajvédelmi terv típusa szerint lehet:

 • ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv (szőlő és gyümölcsös telepítése);
 • humuszgazdálkodási/humuszmentési talajvédelmi terv;
 • hígtrágya felhasználását megalapozó talajvédelmi terv;
 • a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz szükséges talajvédelmi terv;
 • öntözési talajvédelmi terv;
 • mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához szükséges talajvédelmi terv;
 • szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználását megalapozó egyszerűsített talajvédelmi terv.

Részletesen az egyes típusokról

Ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv

Akkor kell ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi tervet készíttetnie, ha

 • 1500 m2-nél nagyobb szőlő- és gyümölcs, valamint
 • 500 m2-nél nagyobb bogyós gyümölcsű ültetvény telepítését tervezi.

A talajvédelmi tervnek tartalmaznia kell

 • a területnek az adott kultúra telepítésére való alkalmasságát,
 • javaslatot a talajvédelmi beavatkozásokra és az alaptrágyázás mértékére, lehetőségeire, szükség esetén javaslatot a talajjavítás elvégzésére,
 • a mélyforgatás maximális mélységét.

Humuszgazdálkodási/humuszmentési talajvédelmi terv

Erre a tervre akkor van szüksége, ha

 • beruházásnak nem minősülő, de a talajfelszín megbontásával járó, 1000 m2-nél nagyobb területet érintő tevékenységet végez;
 • 400 m2-t meghaladó területigényű, engedélyköteles beruházást valósít meg;
 • a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárását kívánja lefolytatni.

A humuszgazdálkodási/humuszmentési tervnek tartalmaznia kell

 • a talaj humuszos rétegének vastagságát,
 • a mentendő humuszos talajanyag minőségi jellemzését,
 • a mentendő humuszos talajanyag mennyiségére vonatkozó javaslatot,
 • a tervezett földmunkákkal érintett terület pontos méretet,
 • a mentett humuszos talajanyag ideiglenes tárolási területének és a tárolás módjának meghatározását,
 • a mentett humuszos talajanyag hasznosítási módjának meghatározását és mennyiségét, valamint
 • a helyben nem hasznosítható humuszos talajanyag mennyiségét.

Hígtrágya felhasználását megalapozó talajvédelmi terv

Ennek a talajvédemi tervnek két célja van:

 • a hígtrágya termőföldre történő első kihelyezéséhez szükséges hatósági engedély megszerzése, valamint
 • a kiadott engedély meghosszabbítása (hígtrágya mezőgazdasági területen történő felhasználásának ellenőrző vizsgálata).

Követelmények:

 • új engedély esetén a tervnek tartalmaznia kell az állattartó telepre vonatkozó információk felsorolását, a külön rendelet szerinti területi érzékenység megjelölését, a hígtrágya vizsgálati eredmények értékelését, a hígtrágya öntözés feltételeinek meghatározását (várakozási idők, védőtávolságok), a felhasználható hígtrágya mennyiségét, javaslatot a kijuttatást biztosító szükséges területigényre, javaslatot a szükséges tápanyag kiegészítésre, javaslatot egyéb beavatkozásokra (kémiai talajjavítás, mélylazítás stb.);
 • ellenőrző vizsgálat esetén fel kell tüntetni a felhasználható hígtrágya mennyiségét, a kiegészítő tápanyag-kijuttatást, a kijuttatást biztosító szükséges területigényt, az egyéb beavatkozásokat (kémiai talajjavítás, mélylazítás stb.), valamint a hígtrágya-kijuttatást korlátozó, vagy az egyes területeket kizáró tényezőket.

Rekultivációs talajvédelmi terv

Rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni

 • azokra az összesen 400 m2-nél nagyobb területekre, amelyek nem mezőgazdasági célú beavatkozások miatt károsodtak, és most újra mezőgazdasági célra szeretnék hasznosítani;
 • a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények (például vízvezeték, elektromos vezeték) fektetési munkái esetén.

A rekultivációs talajvédelmi terv kötelező tartalmi elemei:

 • a tevékenység során okozott talajkárosodás bemutatása,
 • a rekultiváció céljainak, indokainak meghatározása,
 • a rekultiváció során szükséges munkaműveletek, a szükséges agrotechnikai beavatkozások,
 • a mentésre érdemes humuszos rétegek vastagságának meghatározása,
 • az esetlegesen felszabaduló altalaj elhelyezésére vonatkozó javaslat.

Öntözési talajvédelmi terv

Akkor van szüksége erre a tervre, ha

 • a külön jogszabály szerinti házi vízigényt meghaladó vízhasználatot tervez, tehát ha öntözőtelepet szeretne létesíteni és az ehhez előírt (vízjogi) engedélyt kívánja megszerezni;
 • korábban megszerzett vízjogi engedélyét szeretné meghosszabbíttatni (öntözött területek ellenőrző vizsgálata).

Az öntözési talajvédelmi tervnek tartalmaznia kell:

 • új öntözőtelep esetén a talajvíz viszonyok jellemzését, az öntözővíz minősítését (szükség esetén az öntözővíz minőségének javítására vonatkozó javaslatot), javaslatot az egyszerre kiadható öntözővíz mennyiségére, intenzitására, gyakoriságára, valamint javaslatot az öntözés hatékonyságát javító beavatkozásokra;
 • ellenőrző vizsgálat esetén az öntözés további talajalkalmasságának megállapítását, feltételek meghatározását, az öntözővíz, talaj, talajvíz vizsgálati paramétereinek elemzését, az öntözési norma meghatározását, valamint javaslatot a további öntözési mód változtatására, vagy egyes területeken kizárására.

Mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához szükséges talajvédelmi terv

Ezt a tervtípust akkor kell elkészíttetni, ha

 • termőföldjén olyan mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok felhasználását tervezi, amelynek származási helye, képződésének módja és mennyisége, termelője, illetve birtokosa, kezelője, szállítója ismert és szakszerű felhasználásával elkerülhetővé válnak a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és az állatokra gyakorolt káros hatások.
 • A hulladék nem tartalmazhat nem bomló, talajidegen anyagokat. A maximális dózis a legnagyobb arányban található tápelem-tartalom figyelembevételével kerül megállapításra.

A talajvédelmi terv tartalmazza:

 • a kijuttatandó anyag felhasználható mennyiségét (t/ha),
 • a kijuttatás technológiáját,
 • a külön jogszabály szerinti területi érzékenység megjelölését.

Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználását megalapozó egyszerűsített talajvédelmi terv

A szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának feltételeit az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet határozza meg.

Az egyszerűsített talajvédelmi tervnek tartalmazni kell

 • a szennyvíziszap komposzt felhasználásához a talajtani alkalmasság megállapítását, feltételek meghatározását,
 • a szennyvíziszap komposzt vizsgálati paramétereinek elemzését,
 • a talajterhelés meghatározását,
 • különböző növénykultúrákra kidolgozott terhelhetőségi táblázatot,
 • közegészségügyi és környezetvédelmi védőtávolságok megjelenítését,
 • javaslatot az ellenőrzés gyakoriságára.

Az oldalon olvasható összefoglalók a vonatkozó rendelet kivonatolt részei. Részletes tájékoztatásért kérjük, böngéssze a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletet vagy forduljon hozzánk!